PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (กรอบแนวคิดการนิเทศเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในชั้นเรียน)

PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (กรอบแนวคิดการนิเทศเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในชั้นเรียน) ของ สพม.สุรินทร์ ปี 2566

» Read more

PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (ประเด็น: การประยุกต์ดิจิทัลแฟลตฟอร์มสำหรับการนิเทศแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564)

การประยุกต์ดิจิทัลแฟลตฟอร์มสำหรับการนิเทศแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ของ สพม.สุรินทร์

» Read more

รายงานการศึกษาสังเคราะห์ : การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเรียนรวม

บทความวิชาการและเอกสารประกอบการบรรยาย “รายงานการศึกษาสังเคราะห์ : การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเรียนรวม”

» Read more

วิธีปฏิบัติที่ดีในการนิเทศ : การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

» Read more

วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ สพม.สุรินทร์

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

» Read more
1 2 3 4