อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ และหรือเลื่อนวิทยฐานะ