รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 3/2566 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรีย […]

» Read more