รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2565

รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นท […]

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 5/2565

ระเบียบวาระการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 -8 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่ก […]

» Read more
1 2 3 4 5 6