การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๗๐%) ครั้งที่ ๑

สพฐ. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๗๐%) ครั้งที่ ๑ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1-หนังสือราชการ 68 KB 52
pdf 2-หนังสือ สพฐ. 846 KB 51
pdf 3-จัดสรรรายโรง 168 KB 45
pdf 4-จัดสรรหน่วยเบิก 125 KB 54