การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อติดตาม ประเม […]

» Read more