ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สหวิทยาเขต 2