แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓๐%)

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ […]

» Read more

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด […]

» Read more

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลําบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)

สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลําบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ แ […]

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2565 วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565

» Read more
1 2 3