จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการส […]

» Read more

การจัดสรรโอนงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแผนบูรณาก […]

» Read more
1 2 3 4 5 8