แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลําบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)

สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลําบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ แ […]

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2565 วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565

» Read more
1 80 81 82 83 84 125