รายงานการศึกษาสังเคราะห์ : การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเรียนรวม

บทความวิชาการและเอกสารประกอบการบรรยาย “รายงานการศึกษาสังเคราะห์ : การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเรียนรวม”

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 6/2566

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคช […]

» Read more
1 25 26 27 28 29 150