ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ  เป็นเงินจำนวน 477,700 บาท

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  เป็นเงินจำนวน 1,042,300 บาท