ด่วนที่สุด ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลรายการแข่งขันฯ ใหม่ทุกโรง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

   จากมติที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ให้โรงเรียนทุกโรงกรอกรายการแข่งขันใน webOnline  โรงเรียนที่ส่งมาทาง E-Mail ตั้งแต่วันที่  ๒๐  ตุลาคม -  ณ วันนี้ ให้กรอกใหม่ทาง  webonline ทุกโรงเรียน ด่วน เพื่อความถูกต้องแม่นยำป้องกันความผิดพลาด