รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่้อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใ่นหลักสูตรสถาปัตกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555  โดยวิธีพิเศษ(โครงการช้างเผือก)