ขอความร่วมมือส่งสาวงามเข้าประกวดสาวงามเมืองช้าง ประจำปี ๒๕๕๔

ทุกโรงเรียน