ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาฯพอเพียง

เชิญผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนละ 1 คน (โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรายชื่อโรงเรียนดังแนบ) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ ห้องโสตฯโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เวลา 13.00 น.