ประกาศผลการคัดเลื่อกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ได้จัดการประกวดโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม ดีเด่น และนักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการประกวดดังเอกาสารที่แนบ