ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการthai Science Camp

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4