ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำเรื่องขอรับเงินบำนาญและ กบข ของผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2554

ด่วนที่สุด 

      ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำเรื่องขอรับเงินบำนาญและ กบข ของผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2554 จากเดิมที่ หอประชุม สพม.33 เป็น อาคาร อุตสาหกรรมศิลป์ 2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ใน วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย อย่างละ 10 ชุด
1. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก กบข (กรณีที่เป็นสมาชิก)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
4. สำเนาหน้าสมุดคู่ฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
5. สำเนา ก.พ.7 (รับไปถ่ายในวันมาทำเรื่อง)
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ ติดต่อ จตุพร 0898457126