ด่วนที่สุด แจ้งผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2554 ทุกท่านให้มาทำเรื่องขอรับเงินบำนาญและ กบข.(แก้ไข)

ด่วนที่สุด  แจ้งผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2554 ทุกท่านให้มาทำเรื่องขอรับเงินบำนาญและ กบข. ณ อาคารอุตสาหกรรมศิลป์2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ใน วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย อย่างละ 10 ชุด
1. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก กบข (กรณีที่เป็นสมาชิก)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
4. สำเนาหน้าสมุดคู่ฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
5. สำเนา ก.พ.7 (รับไปถ่ายในวันมาทำเรื่อง)
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ ติดต่อ จตุพร 0898457126