รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์