แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ


  1. แผนพัฒนาการศึกษา(ฉบับที่5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
  2. แผนปฏิบัติการ ปี 63 (โครงการ)
  3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
  4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563