โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้าง

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร-ผู้อำนวยการกลุ่ม

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายการศึกษา