โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อขอรับแผ่น ระบบปฏิบัติการ พร้อม license ของแท้ด่วน

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
โรงแร่วิทยา
โรงเรียนเมืองบัววิทยา
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
โรงเรียนดู่แก้วประชาสรรค์
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาฯ
โรงเรียนมหิธรวิทยา
โรงเรียนนาบัววิทยา
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
โรงเรียนวังข่าพัฒนา
โรงเรียนยางวิทยาคาร
โรงเรียนหนองอียอวิทยา
โรงเรียนพระแก้ววิทยา