ค่าดอกมะลิ

ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ชำระค่าดอกมะลินำเงินค่าดอกมะลิมาส่งด่วนที่กลุ่มอำนวยการ