ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621128_072738_5942.pdf)ประกาศ สพม.33ประกาศ สพม.3341 Kb