ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เรื่อง การประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2532

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621122_132329_6606.pdf)ประกาศ สพม.33ประกาศ สพม.3339 Kb