ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรัตนบุรีแกรนด์คอนแวนชั่น โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621119_113711_0062.pdf)ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์1822 Kb