การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน

ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการคำร้องขอหนังสือเดินทางที่จังหวัดศรีสเกษ เฉพาะประเภทบุคคลทั่วไป หรือธรรมดาเท่านนั้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621111_093955_8544.pdf)หนังสือจังหวัดสุรินทร์หนังสือจังหวัดสุรินทร์64 Kb