ประกาศการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ "ปลอดแอลกอฮอล์และปลอดอาวุธ"

ด้วยจังหวััดสุรินทร์ กำหนดจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ และงานแสดงช้าง ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามแสดงช้าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621106_142056_2073.pdf)หนังสือจังหวัดสุรินทร์หนังสือจังหวัดสุรินทร์1459 Kb