การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม. ต้น รอบแบ่งกลุ่ม  สพป.สร.๓ เป็นเจ้าภาพ  จัดประกวด

ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณวัดอมรินทราวารี  บ้านละลม  ตำบลโคกยาง  อำเภอปราสาท  จังหวัด

สุรินทร์  ตัวแทนของ สพม. เขต ๓๓  คือ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม