ประชาสัมพันธ์การนำนักกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล

ด้วย NBA เอเชีย ร่วมกับสมาคมบาสเกตบอลสามคน บริษัท ชู้ตอิท จำกัด จัดให้มีโครงการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอล มาเข้าสู่เยาวชนไทย OBEC - JR.NBA Coach Academy มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล (ระดับพื้นฐาน) ที่ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล ได้ร่วมมือกับสถาบันการพลศึกษาจัดทำเอกสารประกอบการสอน เพื่อให้คณะอาจารย์ได้นำไปสอนนักเรียน และจัดอบมครูทั่วประเทศ จำนวน ๑๑ ครั้ง เฉพาะวันเสร์และวันอาทิตย์ในระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ เอกสารการสอน และลูกบาสเกตบอล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสอบถามหรือสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ บริษัท ชู้ตอิท จำกัด โทร.๐-๒๙๕๐-๔๐๖๔-๕ โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๑๘๓๑ หรือ นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล ๐๘-๖๓๑๓-๑๓๕๓