ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำ ๒๕๖๒

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล โล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

- สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติ จำนวน ๖ ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน ๒ แผ่น ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620510_155449_5114.pdf)หนังสือ ศธจ.หนังสือ ศธจ.3857 Kb