เอกสารประกอบการบรรยายโลกศึกษา(GE) โดย ศน.รวิชญุฒม์ ทองแม้น ที่ ร.ร.สุรวิทยาคาร วันที่ 7 ส.ค.2554

ประชาสัมพันธ์ เอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยาย สาระโลกศึกษา (GE) โรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ศน.รวิชญุฒม์ ทองแม้น  วันที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ แต่มีความสนใจ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล (เต็มเล่ม) เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี