ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน

ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) บริหารจัดการโดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อม

นานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอสน.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ให้เยาวชนตระหนักในการใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง โรงเรียนและชุมชนต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม สำหรับค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ขอให้เบิกจากต้นสังกัด สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620422_113131_8705.pdf)หนังสืออุทยานสิ่งแวดล้อมฯหนังสืออุทยานสิ่งแวดล้อมฯ2837 Kb