รายงานผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS

เผยแพร่ รายงานผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model

The Result of the Educational Quality Management in the Secondary Educational Service Area Office 33 Using Team-Partnership-Success Model (TPS Model)

สำเริง บุญโต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Samrueng Boonto

Director of the Secondary Educational Service Area Office 33, Surin, Thailand

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บทความ ผอ.สำเริง บุญโต TPS สพม33.pdf)บทความ ผอ.สำเริง บุญโตบทความ ผอ.สำเริง บุญโต360 Kb