ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๒ ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อค้นหาและนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตยที่มีความสร้างสรรค์และสะท้อนวิถีชีวิตในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ เข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620314_140150_3455.pdf)ต้นเรื่องต้นเรื่อง3337 Kb