ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620314_141409_6875.pdf)หนังสือนำหนังสือนำ341 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (CCF18032562_0017.pdf)ประกาศประกาศ1567 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แผ่นพับ.pdf)แผ่นพับแผ่นพับ2058 Kb