ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี ๒

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒ และเรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลงานวิจัย และผลงานนวัตรกรรมสถานศึกษา เข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620315_131716_9685.pdf)หนังสือคุรุสภาหนังสือคุรุสภา9837 Kb