ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดี้งคลับ ปีที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒"

ด้วย สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดี้งคลับ ปีที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒" เพื่อให้ครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620307_171743_5492.pdf)แบบตอบรับแบบตอบรับ247 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620307_171743_5541.pdf)โครงการ๒โครงการ๒224 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620307_171743_5857.pdf)หนังสือ สพฐ.หนังสือ สพฐ.195 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620307_171743_9689.pdf)โครงการ๑โครงการ๑265 Kb