แจ้งปฏิทินการปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ด้วยกล่มุบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ร่วมกันประเด็นการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการ การรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ จึงได้สรุปเป็นปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อให้สถานศึกาษ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ  ดังที่แนบนี้

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620304_091555_3866.pdf)ปฎิทินปฏิทิน109 Kb