ขอเชิญร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๒

ด้วยงานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเคึรือข่ายห้องสมุดสีเขียว กำหนดจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว กำหนดจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๙) ในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ การเสวนา และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://inv.csc.ku.ac.th/greenlibrary/

 

การนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620306_112404_5490.pdf)หนังสือเชิญหนังสือเชิญ1515 Kb