แจ้งรายชื่อติดต่อรับเช็คเงินยืมโครงการฯ

ผู้มีรายชื่อดังกล่าวให้มาติดต่อรับเช็คเงินได้ที่ สพม.33 วัน 5 สิงหาคม 25554 ที่ห้องการเงิน