ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และจะต้องมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “คนไทยตื่นรู้ สู้โกง” รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฯ  และเชิญชวนเชิญชวนเสนอผลงานฯ เข้าร่วมการประกวด โดยส่งรายละเอียดแบบเสนอผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามรถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๑๒ และ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๑๕ รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620301_140836_4199.pdf)หนังสือเชิญหนังสือเชิญ387 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ประกวดสื่อต้านทุจริต.pdf)หนังสือแจ้งโรงเรียนหนังสือแจ้งโรงเรียน69 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (อก.33.pdf)เอกสารแนบเอกสารแนบ1408 Kb