ประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการคลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ พ

สำนักอัยการสูงสุด ได้ดำเนิน "โครงการคลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒"  ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ คนต่างชาติที่สมรสกับคนไทย บุคคลอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับคู่สมรสชาวต่างชาติ บุคคลที่เป็นญาติของคนไทยที่สมรสหรือมีความสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ผู้นำชุมชม ผู้นำท้องถ่ินและประชาชนที่สนใจ จำนวน ๒๐๐ คน รวมทั้งให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปในรูปแบบคู่บขนานกับการบรรยายบนเวที รายละเอียดในไฟล์แน

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620222_133355_7414.pdf)หนังสือเชิญหนังสือเชิญ303 Kb