ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี (อีสานใต้)

- ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สพฐ.จัดทำโครงการห้องเรียนดนตรีขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๖o-๒๕๖๑ กำหนดให้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการห้องเรียนดนตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และกำหนดพื้นที่บริการ รวมทั้งสิ้น ๘ จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร

- การนี้ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี (อีสานใต้) ให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ โดยสามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.skw.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620220_213754_3819.pdf)หนังสือศรีสะเกษวิทยาลัยหนังสือศรีสะเกษวิทยาลัย9022 Kb