การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554 โครงการ วมว.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  รายละเอียดดังแนบ