เรียนเชิญผู้อำนวยการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการมัธยม 2 เข้าร่วมประชุม

ด้วยเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการมัธยม2 มีข้อราชการที่ต้องปรึกษาหารือจึงขอเรียนเชิญท่านประชุม ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร