ประชาสัมพันธ์การสมัคร เข้าร่วมโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม

 

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ คณะสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ๒ จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน

(รายละเอียดดังแนบ)

 

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620201_152810_0743.pdf)หนังสือ ม.มหิดลหนังสือ ม.มหิดล2702 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ม.มหิดล.pdf)หนังสือ สพม.๓๓หนังสือ สพม.๓๓73 Kb