เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา"สัมมาวาจา"ของกระทรวงวัฒนธรรม

     เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา"สัมมาวาจา"จากกระทรวงวัฒนธรรม
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียดตามที่แนบมา